Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

Aktuality

Komunální odpad bude svážen nadále 1x za 14 dní každý sudý týden.

Biologicky rozložitelný odpad bude opět svážen od začátku dubna každý lichý týden.

Pytlový sběr vytříděných odpadů bude prováděn ve dnech:
9.1., 6.2., 6.3., 10.4., 15.5., 5.6., 3.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.

Žádáme občany aby sledovali stránky města a TS, kde budou včas nové informace o svozu a informace o případných změnách. Budete rovněž včas upozorněni hlášením v městském rozhlase.

Upozorňujeme rovněž na nutnost včasného nachystání nádob v den svozu. Vozidla na svoz vyjíždějí již v 5.30, nádoby v té době musí již být na svozovém místě.

TS přijmou pracovníky na údržbu zeleně a veř.prostranství. Výhodou řid.průkaz sk. B. Jedná se na pracovní poměr na dobu neurčitou. Bližší informace na tel.čísle 516 474 594 nebo osobně v kanceláři TS Letovice, Česká 17.

Sběrný dvůr Technických služeb Letovice bude dne 23.12.2017 uzavřen.

Otevřen bude ve dnech 27.12.,28.12,29.12. a 30.12. 2017 ve stanovené pravidelné otvírací době.

Pravidelný svoz  ze dne:                       Přeloženo na den:

25.12.2017                                            22.12.2017

26.12.2017                                            27.12.2017

27.12.2017                                            28.12.2017

1.1.2018                                                2.1.2018

 

Pytlový sběr vytříděných odpadů bude proveden z důvodů svátků místo 2.1.2017 až 9.1.2018. Nadále ale  bude nadále prováděn vždy 1.úterý v měsíci.

Upozorňujeme občany, že v den odvozu musí být umístěny nádoby a pytle na svozovém místě již od 5.30 hodin.

V týdnu do 8.12.2017 končí v letošním roce sběr biologicky rozložitelných odpadů, pokračování odvozu bude od dubna 2018. Sběr komunálního odpado odpadu bude nadále ve čtrnácti - denních intervalech.

Další termíny svozu jsou 4.7.2017, 1.8.2017, 5.9.2017, 3.10.2017, 7.11.2017 a 5.12.2017.

V letošním roce budou kontejnery rozmísťovány stejným způsobem jako v předchozích letech. Podle níže uvedeného rozpisu budou kontejnery přistavovány na jednotlivá místa, vždy v sobotu, počínaje 8. 4. 2017. Kontejnery budou přistavovány na konkrétní místa pouze jednou ročně a to od konce jara, aby se do zimního období pokrylo celé území. Kontejner bude na místě 4 hodiny a přítomný pověřený pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je systém určen, tj. směsný komunální odpad pouze od občanů. Nadále platí, že nebezpečný odpad (pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich) se může celoročně bez poplatku uložit na sběrný dvůr, který je v místě bývalé skládky na Červeném vrchu.

 

Svoz odpadů počínaje 1.4. 2017 bude prováděn následujícím způsobem.

Termíny (určené dny) svozů po jednotlivých ulicích a místních částech zůstávají stejné jako dosud.

Odvoz směsného odpadu – klasické popelnice budou sváženy od 1.4.2017 pouze každý sudý týden celoročně.

Odvoz bioodpadu bude prováděn od 1.4.2017 každý lichý týden, a to do koce roku 2017.

Separace odpadu

„sběrem dům od domu“

Na systém sběru tříděného odpadu odkládáním do speciálních barevně rozlišených nádob (kontejnerů) jsou již občané města Letovice zvyklí.

Pro pružnější a pohodlnější způsob sběru některých složek tříděného odpadu, kterými jsou papír, směsný plast, PET lahve, nápojové kartony a kovové obaly umožňuje od 1.1.2017 Město Letovice obecně závaznou vyhláškou č.3/2016 http://www.letovice.net/mestsky-urad/vyhlasky-narizeni-a-sazebniky-mesta/ třídění a sběr i do barevně označených plastových pytlů a to v rámci systému „sběr dům od domu“.

Pokud se chcete aktivně účastnit třídění komunálního odpadu, máte možnost se přihlásit do pytlového sběru „dům od domu“. Přihlásit se může každý poplatník poplatku za odpady na podatelně MěÚ Letovice. Obdržíte vygenerovaný kód, který budete lepit na každý Vámi odevzdaný pytel. Prvních 200 přihlášených obdrží navíc zdarma praktickou sadu na třídění.

V první etapě bude probíhat pytlový sběr komodit PET lahví, netříděného plastu, papíru a kovových obalů od potravin. V nejbližší době připravujeme rozšíření pytlového sběru o sběr nápojových kartonů a skla.

Pytle na sběr a bližší pokyny obdržíte při registraci, další informace na tel. 516 48 22 44 ( odbor výstavby a životního prostředí), 516 48 22 30 ( technický odbor).

O termínech svozu budete informování v předstihu místním rozhlasem, na internetových stránkách města Letovic a Technických služeb Letovice.

OVŽP, TO MěÚ Letovice

Monday the 26th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates